Datos Básicos. Sector agrario, pesca e acuicultura

Principais datos económicos da rama agraria e pesqueira. Galicia. Ano 2018


Fonte: IGE. Contabilidade trimestral. Base 2010. IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: os datos do VEB e do PIB son avance

En 2018 a rama agraria e pesqueira supuxo o 4,8% do PIB galego

En 2018 o valor engadido bruto (VEB) da rama agraria e pesqueira situouse nos 3.050,2 millóns de euros (a prezos correntes), o que supuxo o 4,8% do PIB de Galicia nese ano. Con respecto ao acontecido en 2017 o VEB da agricultura e da pesca aumentou un 3,1% (medido en prezos correntes), e o seu peso no tecido produtivo galego aumentou unha décima. En termos de índices de volume, o VEB do sector primario medrou un 0,9% respecto ao ano 2017. A ocupación na agricultura sitúase nas 52.300 persoas en 2018 e na pesca nos 15.700 traballadores e traballadoras.


Número de explotacións con superficie agraria utilizada por comarcas. Ano 2009
NúmeroFonte: INE. Censo agrario

As comarcas da Terra Chá e Deza son as que teñen un maior número de explotacións con SAU

No ano 2009 existían en Galicia 79.909 explotacións agrarias con terras, das cales 428 non contaban con superficie agraria utilizada (SAU). A SAU destas explotacións era de 647.598 hectáreas. As comarcas con maior número de explotacións con SAU son as da Terra Chá (5.500 explotacións) e Deza (4.173). Pola contra, Muros e O Morrazo, xunto con Quiroga e Terra de Caldelas, non superan o limiar das 500 explotacións por comarca.


Venda nas lonxas. Datos xerais de pesca fresca. Galicia. Ano 2017
Toneladas, miles de euros


Fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar. Anuario de pesca

En 2017 aumentou o importe das vendas de pesca fresca en Galicia un 3,5%

No ano 2017 vendéronse nas lonxas galegas 212.785 toneladas de produtos procedentes da pesca fresca, que xeraron un valor de 508,7 millóns de euros. Con respecto ao ano anterior, aumentou tanto o volume das vendas en toneladas (un 12,8%), coma o importe (un 3,5%).

Con respecto á evolución das vendas segundo a especie, entre 2016 e 2017 aumentaron as vendas (tanto en cantidade como en importe) de case todos os produtos pesqueiros, agás no caso das algas (cuxas vendas diminuíron un 13,4% en cantidade; o importe, pola contra, aumentou un 0,3%), dos cefalópodos (cunha diminución do 35,7% en cantidade e do 17,2% en importe) e dos poliquetos (neste caso, a cantidade vendida diminuíu un 4,3% entre ambos períodos, mentres que o importe das vendas aumentou un 3,2%). A comercialización de peixes creceu en torno a un 14,5% en volume (2,3% en importe). As vendas de bivalvos, a segunda especie máis comercializada nas lonxas galegas, medraron un 20,9% en cantidade e un 16,2% en valor.

As principais especies vendidas en Galicia en 2017 foron, segundo a cantidade comercializada, a xarda pintada, a pescada, o xurelo e o lirio (nos catro casos se superaron as 20.000 toneladas vendidas). Segundo o importe vendido, ocupan as primeiras posicións, a pescada, o peixe sapo, os rapantes, a ameixa xaponesa e o xurelo.

A lonxa da Coruña (Lonja Coruña, S.A.) é o principal punto de venda de peixe fresco de Galicia se atendemos á cantidade comercializada (representa o 22,3% do total). Pola contra, se nos fixamos no importe das vendas, a lonxa de Vigo sitúase á cabeza, co 22,7% do total. Outras prazas importantes de comercialización de especies mariñas de Galicia, tanto por cantidade como por importe, son as lonxas de Ribeira, Burela e Celeiro. Estas cinco aglutinan o 77,5% da cantidade e o 72,6% do importe total vendido.


Principais especies vendidas nas lonxas galegas. Ano 2017
Toneladas, miles de euros

Por cantidade

Por importe


Fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar. Anuario de pesca

Efectivos e explotacións de gando bovino. Ano 2017
Número


Fonte: elaboración propia a partir dos datos do SITRAN (Sistema Integrado de Trazabilidade Animal), proporcionados pola Consellería do Medio Rural e do Mar


Efectivos de gando porcino, ovino e caprino.
Ano 2017
Número


Fonte: información facilitada directamente pola Consellería do Medio Rural e do Mar


Distribución xeral das terras. Galicia. Ano 2017
Hectáreas


Fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar. Anuario de Estatística Agraria e Superficies Agrícolas
Nota: baixo a denominación "outras superficies" inclúense as seguintes categorías: augas interiores, baldío, improdutivo, urbano e comunicacións


Distribución porcentual das vendas por lonxa. Galicia. Ano 2017
Porcentaxe

Segundo a cantidade vendida

Segundo o importe das vendas


Fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar. Anuario de pesca


Permisos de marisqueo a pé por sexo e idade. Galicia. Ano 2018
Número


Fonte: información subministrada directamente pola Consellería do Medio Rural e do Mar

Definicións e máis información

Definicións

Descarga de datos

Compartir: