Datos Básicos. Servizos de mercado e actividade empresarial

Principais magnitudes dos servizos de mercado. Galicia. Ano 2016

Fonte: INE. Estadística estructural de empresas: sector comercio e sector servizos

O 40,4% dos ocupados nos servizos de mercado pertencen ao sector do comercio.

No ano 2016, un total de 130.182 locais e 427.311 ocupados dedicábanse aos servizos de mercado, segundo as enquisas estrutural de servizos e comercio que elabora o INE.

A principal agrupación de actividade nos servizos de mercado é o comercio, que ocupa o 40,4% do total de traballadores e xera o 73,6 do volume de negocio.

Distribución do persoal ocupado e do volume de negocio nos servizos de mercado por agrupacións de actividade. Galicia
Ano 2016. Porcentaxes

Fonte: INE. Estadística estructural de empresas: sector comercio e sector servizos

Datos de oferta do turismo segundo o tipo de establecemento. Galicia. Ano 2017

Fonte:INE: Encuesta de ocupación hotelera. Encuesta de ocupación en acampamientos turísticos. Encuesta de ocupación de apartamentos turísticos. Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural.

Variación interanual das prazas estimadas e das noites segundo o tipo de establecemento. Galicia. Ano 2017.
Porcentaxes

Fonte: INE: Encuesta de ocupación hotelera. Encuesta de ocupación en acampamientos turísticos. Encuesta de ocupación de apartamentos turísticos. Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural.

Segundo as enquisas de turismo elaboradas por INE, no ano 2017 produciuse unha diminución da oferta de prazas nos aloxamentos de turismo rural, apartamentos turísticos e establecementos hoteleiros que se reduciron un 4,6%, 0,6% e 0,4% respectivamente, mentres que nos campamentos turísticos as prazas medraron un 0,2%, con respecto ao ano 2016.

En canto á demanda, excepto nos campamentos turísticos o número de noites incrementouse, con respecto ao ano anterior, en todas as tipoloxías de establecementos: un 11% nos apartamentos turísticos, un 6,9% nos establecementos hoteleiros e un 5,1% nos aloxamentos de turismo rural.

Demanda do turismo segundo o tipo de establecemento. Galicia. Ano 2017

Fonte: INE: Encuesta de ocupación hotelera. Encuesta de ocupación en acampamientos turísticos. Encuesta de ocupación de apartamentos turísticos. Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural.

Transporte de mercadorías por estrada. Galicia
Miles de toneladas

Fonte: Ministerio de Fomento. Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera

Transporte marítimo de mercadorías nos grandes portos. Galicia
Miles de toneladas

Fonte: Puertos del Estado. Anuario Estadístico

Aumenta o número de mortos en accidentes de tráfico

No ano 2016, producíronse un total de 4.737 accidentes de tráfico (con vítimas), nas estradas galegas, dos cales 137 foron mortais. Estes accidentes segaron a vida de 141 persoas (18 máis que no ano anterior) e causaron 6.848 feridos.

Accidentes de tráfico con víctimas. Galicia.

Fonte: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Anuario estadístico de accidentes
Nota: O cómputo de mortos esta realizado a 30 días

Empresas por actividade principal (CNAE 2009). Galicia. Ano 2018

Fonte: INE. Directorio central de empresas.

A metade das empresas galegas non ten asalariados

Segundo o Directorio central de empresas elaborado polo INE, o número de empresas activas con sede social en Galicia era de 200.801 o día 1 de xaneiro de 2018, o que supón un aumento do 0,9% con respecto ao ano anterior. O 54% destas empresas non contan con ningún asalariado.

Empresas por estrato de asalariados. Galicia. Ano 2018

Fonte: INE. Directorio central de empresas
Nota: Non se cobre a produción agraria e pesqueira, os servizos administrativos da Administración central, autonómica e local (incluída a Seguridade Social), as actividades das comunidades de propietarios e o servizo doméstico. Empresas con sede social en Galicia. Resultados referidos ao 1 de xaneiro.

Evolución do índice da cifra de negocios do sector servizos.
Taxas de variación anuais (%)

Fonte: INE. Indicadores de actividade do sector servizos


Facturación media dos hoteis por cada habitación ocupada. Galicia. Ano 2018

Fonte: INE. Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero
Nota: Datos provisionais


A tarifa media diaria acadou o seu valor máximo no ano 2018 no mes de agosto, onde acada os 71 euros por habitación ocupada. Mentres que o menor valor rexistrouse en xaneiro (48,7 euros por habitación).

No ano 2018 o ingreso por habitación dispoñible tamén presenta o seu valor máximo en agosto e o seu mínimo no mes de xaneiro acadando os valores de 47,2 e 12,6 euros por habitación dispoñible respectivamente.

Ingreso por habitación dispoñible (establecementos hoteleiros). Galicia. Ano 2018

Fonte: INE. Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero
Nota: Datos provisionais

Noites en aloxamentos turísticos en relación ao total de Galicia segundo o destino turístico.
Ano 2017
Porcentaxe (%)

Fonte: IGE

No ano 2017, o número de viaxeiros aloxados en establecementos hoteleiros e residentes no estranxeiro aumentou un 6,2% con respecto ao ano anterior.

Viaxeiros en establecementos hoteleiros segundo o país de residencia.
Galicia

Fonte: INE. Encuesta de ocupación hotelera.

Evolución do número de pasaxeiros nos aeroportos galegos
Miles de pasaxeiros

Fonte: Ministerio de Fomento. Anuario estadístico

Evolución do número de matriculacións de vehículos. Galicia

Fonte: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

No ano 2016, matriculáronse en Galicia 56.618 vehículos, dos cales 45.999 foron turismos. Con respecto ao ano anterior, o número de vehículos matriculados incrementouse un 7,4% e o de turismos un 8,6%.


Evolución do número de mortos en accidentes de tráfico. Galicia

Fonte: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Anuario estadístico de accidentes

Sociedades mercantís. Galicia. Ano 2018

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME).

O número de sociedades mercantís creadas en 2018 diminuíu un 1,9% con respecto ao ano anterior. Pola súa banda, o número de sociedades mercantís disoltas diminuíu un 1,1%.


O número de hipotecas constituidas en Galicia no ano 2018 foi de 17.395, un 4% máis que no ano anterior. O importe medio destas hipotecas diminuíu un 5,7%, ata situarse nos 96.875 euros.


Número e importe medio das hipotecas constituidas. Galicia. Ano 2018
Número, euros e porcentaxes.

Fonte: INE. Estadística de hipotecas


Definicións, fontes e máis información

Definicións

Definicións

Descarga de datos

Compartir: