Datos Básicos. Territorio e recursos naturais

Superficie e densidade. Ano 2018

Fonte: IGN. Información subministrada directamente. IGE. Cifras poboacionais de referencia.

Superficie e densidade

A superficie total da comunidade autónoma de Galicia é de 29.575 quilómetros cadrados e a densidade de poboación en 2018 foi de 91,4 persoas por quilómetro cadrado. Por provincias, Pontevedra, con 209,3 habitantes por quilómetro cadrado foi a que presentou unha maior densidade de poboación. No outro extremo atópase Lugo, con 33,6 persoas por quilómetro cadrado.


Entidades de poboación. Ano 2018

Fonte:INE. Padrón. Explotación estadística y Nomenclátor a 1 de enero

Entidades de poboación

A partir dos datos de España, obtense que o 49,1% das entidades singulares de España e o 76,8% das parroquias de España pertencen a Galicia. Por outra banda, o 41,7% dos diseminados de Galicia atópanse na provincia de Lugo.

Investimentos en infraestruturas

No ano 2017 investíronse en Galicia 116,1 millóns de euros na rede de estradas dependentes do Estado, 161,1 millóns na dependente da Comunidade Autónoma e 33,1 millóns de euros na dependente das deputacións. O investimento en ferrocarril acadou os 338,1 millóns de euros, en aeroportos e navegación aérea 5,5 millóns de euros e en portos e costas investíronse 61,2 millóns de euros.


Liquidación orzamentaria dos investimentos en infraestruturas. Galicia.
Miles de euros

Fonte: Ministerio de Fomento. Anuario estadístico
Nota: Os datos do ano 2015 son provisionais e os datos de concesións de autoestradas e aeroportos e navegación aérea do ano 2014 son provisionais. Nos investimentos realizados na rede de estradas non se inclúen os investimentos realizados polas sociedades concesionarias de autoestradas. No total estatal de investimentos en estradas das deputacións están incluídos os cabidos insulares. Os investimentos en obras hidráulicas, son os realizados polo Ministerio de Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente. Nos investimentos nos portos e costas non se inclúen os realizados en transporte marítimo por portos menores.

Catastro inmobiliario rústico e urbano. Ano 2018

Fonte: Ministerio de Economía y Hacienda. Direccion General del Catastro.

Superficie rústica e urbana

No ano 2018 a superficie rústica de Galicia era de 2.839.363 ha, repartidas en 11.117.033 parcelas. O valor catastral destas parcelas supera os 4.778 millóns de euros.

O número de parcelas urbanas ascendeu a 1.604.250 cunha superficie total de 1.034 hectáreas. O valor catastral total acadou os 101.962 millóns de euros, dos cales 67.128 millóns correspondían ao valor catastral dos bens inmobles de uso residencial.

Prezos da madeira

No 2014 o prezo da madeira diminuíu para as coníferas e incrementouse lixeiramente para as frondosas. Tanto o prezo do piñeiro radiata como o do piñeiro pinaster, descenderon un 13,3% con respecto ao ano anterior. Pola contra, o prezo do eucalipto incrementouse un 9,1% con respecto ao prezo de 2013.

Evolución dos prezos da madeira. Galicia.
Euros/metro cúbico

Fonte: Consellería de Medio Rural e do Mar. Prezos agrarios

Poboación segundo o tamaño do núcleo de residencia. Galicia. Ano 2018


Fonte: INE. Padrón. Explotación estadística y Nomenclátor a 1 de enero

No ano 2018 o 43,5% dos galegos residía en núcleos de poboación de máis de 10.000 habitantes. Estes núcleos representan o 0,2% dos núcleos de Galicia.

Por outra banda, máis da metade dos núcleos de Galicia ten menos de 50 habitantes pero a poboación que reside nestes núcleos é o 6,6% da poboación galega.

Núcleos segundo o tamaño. Galicia.
Ano 2018


Fonte: INE. Padrón. Explotación estadística y Nomenclátor a 1 de enero

Rede de estradas. Galicia. Ano 2017
Quilómetros

Fonte: Ministerio de Fomento. Anuario Estadístico

Evolución do número de lumes. Galicia.
Número de lumes

Fonte: Consellería do Medio Rural. Información subministrada directamente.

En 2016 rexistráronse 2.354 lumes forestais en Galicia que queimaron 21.533,7 hectáreas, das cales 12.687,1 (59%) correspondían a superficie rasa e as 8.846,7 restantes (41%) a superficie arbolada.

Evolución de la superficie queimada nos lumes forestais. Galicia.
Hectáreas

Fonte: Consellería do Medio Rural. Información subministrada directamente.


Definicións e máis información

Definicións

Descarga de datos

Compartir: