Datos Básicos. Construción e vivenda

Licenzas municipais de obra. Variación neta do parque de vivendas. Galicia

Fonte: IGE, Ministerio de Fomento.
Nota: Variación neta do parque de vivendas= vivendas que se van a crear de nova planta + vivendas que se van a crear en rehabilitación - vivendas que se van a demoler

No ano 2017 concedéronse en Galicia licenzas para a construción de 1.388 vivendas de nova planta

Segundo os datos da Estatística de construción de edificios no ano 2017 concedéronse licenzas para a construción de 1.388 vivendas de nova planta, un 14% máis que no ano 2016. Por outra banda tamén se concederon 423 licenzas para a rehabilitación de vivendas (un 4,4% máis que en 2016) e 224 para a súa demolición.

No ano 2017 o prezo medio do metro cadrado da vivenda libre situouse en 1.187,6 euros, un 0,4% menos que no ano 2016.

Por outra banda, o número de vivendas transmitidas, recollida da "Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad" do INE, amosa un incremento do 15% para Galicia no ano 2016. A compravenda de vivendas incrementouse un 8,7%.

Evolución do prezo da vivenda libre e protexida. Galicia
Euros/m2

Fonte: Ministerio de Fomento. Extraído de: http://www.fomento.gob.es
Nota: a gráfica elaborouse con datos trimestrais.

Vivendas transmitidas segundo o título de adquisición. Galicia

Fonte: INE. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad

No 2017, a compravenda de vivendas libre en Galicia incrementouse nun 9,5%

No ano 2017, segundo a "Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad" elaborada polo INE, en Galicia transmitíronse 13.831 vivendas libres en concepto de compravenda, un 9,49% máis que no ano 2016. As transmisións en concepto de compravenda das vivendas protexidas diminuiron un 4,51% respecto ao ano 2016.


Compravenda de vivendas segundo o réxime

Fonte: INE. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad

No 2017 termináronse en Galicia un 1.923 vivendas

Segundo o Ministerio de Fomento, en Galicia, no ano 2017, rematáronse un total de 1.923 vivendas, case todas libres. Por outra parte, nos anos 2016 e 2017 case non se terminaron vivendas protexidas en Galicia.


Número de vivendas terminadas

Fonte: Ministerio de Fomento. Extraído de http://www.mfom.es
Nota: As vivendas protexidas inclúen as vivendas protexidas suxeitas a distintos réximes de protección e vivendas de promoción pública. O número de vivendas libres terminadas é estimado a partir dos proxectos visados polos colexios de arquitectos. Datos provisionais.

Número de edificios que se van construír de nova planta, en rehabilitación e en demolición
Galicia

Fonte: IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios
Prezo medio do metro cadrado da vivenda libre nos concellos maiores de 25.000 habitantes.
Euros/m2

Fonte: Ministerio de Fomento. Extraído de http://www.mfom.es
Nota: Os datos anuais calcúlanse como media dos catro trimestres.
(..) Dato non dispoñible
Compravenda de vivendas segundo réxime. Galicia. Ano 2017
Porcentaxes

Fonte: INE. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Definicións

Descarga de datos

Compartir: