PRINCIPAIS DATOS DE GALICIA
Superficie: 29.574,8 km²
Definicións Descargar en formato PDF
 
SOCIEDADE E POBOACIÓN
POBOACIÓN Dato Período Fonte
Poboación 2.718.525 2016 INE
Saldo vexetativo -12.261 2015 INE-IGE
Saldo migratorio -774 2015 INE-IGE
Taxa bruta de natalidade (o/oo) 7,12 2015 IGE
Taxa bruta de mortalidade (o/oo) 11,62 2015 IGE
Número medio de fillos por muller 1,1 2015 IGE
 
TRABALLO E PROTECCIÓN SOCIAL Dato Período Fonte
Taxa de actividade (%) 53,5 2016 INE
Taxa de paro (%) 17,2 2016 INE
Ocupados (miles de persoas) 1.040,6 2016 INE
Afiliados á Seguridade Social. Media anual 953.775 2016 MTSS
BENESTAR Dato Período Fonte
Ingresos medios mensuais por fogar **** 2015 IGE
Taxa de risco de pobreza(3) 16,95 2015 IGE
% de persoas conectadas a internet 61,28 2013 IGE
 
EDUCACIÓN E CULTURA Dato Período Fonte
Alumnado matriculado no ensino non universitario 390.859 2016 CCEOU
Alumnos matriculados no ensino universitario 59.353 2014 CCEOU
% persoas que falan sempre galego 30,84 2013 IGE
 
SAÚDE Dato Período Fonte
Esperanza de vida ao nacer 82,63 2015 IGE
 homes 79,53 2015 IGE
 mulleres 85,64 2015 IGE
Médicos colexiados 6.213 2015 INE
Camas instaladas nos hospitais do Sergas 6.956 2014 Sergas
Beneficiarios con dereito a prestación farmacéutica do Sergas 2.662.886 2014 Sergas
 
ECONOMÍA
AGRICULTURA E PESCA Dato Período Fonte
Bovino (número de animais) 952.656 2014 IGE-CMR
Porcino (número de animais) 1.130.658 2014 CMR
VEBpb sector primario (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 2.668.002 2016 IGE
 
INDUSTRIA E ENERXÍA Dato Período Fonte
Produción dispoñible de enerxía eléctrica (Mgw) 30.649.827 2014 MINETUR
VEBpb industria (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 9.665.385 2016 IGE
 
CONSTRUCIÓN Dato Período Fonte
Número de vivendas a crear en nova planta 1.149 2015 IGE-MF
Vivendas terminadas .. 2015 MF
Prezo medio do m² da vivenda libre 1.189,8 2016/IV MF
VEBpb construción (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 3.482.462 2016 IGE
 
MACROMAGNITUDES Dato Período Fonte
Produto interior bruto pm (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 58.112.965 2016 IGE
Gasto en consumo final (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 48.223.054 2016 IGE
Formación bruta de capital (prezos correntes). Base 2010 (miles de euros) (1) 9.527.416 2016 IGE
EMPRESAS Dato Período Fonte
Número de empresas con sede social en Galicia 198.808 2014 IGE
  Persoas físicas 111.038 2014 IGE
Número de unidades locais 227.458 2014 IGE
 
ESTRADAS, TRÁFICO E TRANSPORTE Dato Período Fonte
Km de estrada (2) 17.713 2015 MF
Parque de vehículos 1.953.971 2016 DGT
 
SECTOR EXTERIOR Dato Período Fonte
Importacións/introducións (miles de euros)(1) 15.624.425,5 2016 IGE-AEAT
Exportacións/expedicións (miles de euros)(1) 20.041.603,5 2016 IGE-AEAT

(..) Dato non dispoñible

(-) Non procede

(X) Segredo estatístico

(P) Datos provisionais

(1) Datos avance

(2) Só se inclúen as estradas dependentes do Estado, das comunidades autónomas e das deputacións provinciais

(3) A taxa de risco de pobreza é a porcentaxe de persoas cun ingreso equivalente inferior ao limiar do risco de pobreza, que se establece no 60% da mediana de ingresos equivalentes

AEAT: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

CCEOU: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

CMR: Consellería do Medio Rural e do Mar

DGT: Dirección General de Tráfico

IGE: Instituto Galego de Estatística

INE: Instituto Nacional de Estadística

MF: Ministerio de Fomento

MINETUR: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Sergas: Servizo Galego de Saúde

Compartir: