Enquisa de poboación activa (EPA)


Taxas de actividade, ocupación e paro por sexo. Metodoloxía EPA 2005

Unidade: Porcentaxes
Actividade=Taxa de paro
  2016/IV2017/I
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Galicia 16,3 15,6 17,0 17,4 17,2 17,5
   A Coruña 14,5 13,3 15,8 15,4 15,8 15,1
   Lugo 13,7 13,8 13,7 14,9 13,6 16,3
   Ourense 19,2 18,0 20,6 20,4 20,6 20,1
   Pontevedra 18,5 18,4 18,5 19,6 19,2 20,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
27-04-2017
Compartir: