Enquisa de poboación activa (EPA)


Taxas de actividade, ocupación e paro por sexo. Metodoloxía EPA 2005

Unidade: Porcentaxes
Actividade=Taxa de paro
  2017/I2017/II
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Galicia 17,4 17,2 17,5 16,1 15,3 17,0
   A Coruña 15,4 15,8 15,1 14,4 13,6 15,3
   Lugo 14,9 13,6 16,3 13,4 12,2 14,9
   Ourense 20,4 20,6 20,1 16,5 15,5 17,7
   Pontevedra 19,6 19,2 20,1 19,0 18,5 19,5

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
27-07-2017
Compartir: