Enquisa de poboación activa (EPA). Información xeral.


Taxas de actividade, ocupación e paro por sexo. Metodoloxía EPA 2005

Unidade: Porcentaxes
Actividade=Taxa de paro
  2018/I2018/II
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Galicia 15,1 14,2 16,0 14,0 12,8 15,2
   A Coruña 13,9 13,5 14,3 13,4 12,9 14,0
   Lugo 9,7 8,6 10,8 9,6 7,8 11,5
   Ourense 14,3 14,3 14,2 13,4 10,9 15,9
   Pontevedra 18,7 17,1 20,3 16,4 15,0 17,8

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
26-07-2018
Compartir: