Enquisa de poboación activa (EPA). Información xeral.


Taxas de actividade, ocupación e paro por sexo. Metodoloxía EPA 2005

Unidade: Porcentaxes
Actividade=Taxa de paro
  2017/IV2018/I
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Galicia 14,7 14,2 15,2 15,1 14,2 16,0
   A Coruña 13,5 13,0 14,0 13,9 13,5 14,3
   Lugo 11,2 10,7 11,9 9,7 8,6 10,8
   Ourense 13,7 12,6 14,9 14,3 14,3 14,2
   Pontevedra 17,8 17,5 18,0 18,7 17,1 20,3

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
26-04-2018
Compartir: