Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  201620172017/IV20182018/I2018/II2018/III2018/IV
PIBpm 3,7 4,5 4,6 3,7 4,0 3,7 3,6 3,6
   Demanda                
      Gasto en consumo final 1,8 3,0 3,8 3,6 3,1 3,5 3,8 4,0
         Gasto dos fogares e ISFLSF 1,9 3,0 3,4 4,0 3,7 3,9 4,1 4,3
         Gastos das AA.PP. 1,6 3,0 4,8 2,5 1,5 2,4 2,9 3,2
      Formación bruta de capital 2,1 5,1 5,8 6,8 6,1 7,6 6,4 7,1
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 1,9 3,3 4,0 4,0 3,5 4,0 4,1 4,4
      Exportación de bens e servizos 2,1 6,2 7,0 5,4 7,8 6,5 6,3 1,0
      Importación de bens e servizos -1,4 4,1 6,2 6,3 7,4 7,7 7,8 2,6
   Oferta (VEB)                
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca -1,7 4,2 5,0 3,1 4,3 3,5 0,5 4,0
      VEB. Industria 2,9 6,1 4,8 5,6 7,2 5,6 5,5 4,3
         VEB. Industria manufactureira 3,4 6,9 7,2 3,9 6,4 4,8 2,7 2,0
      VEB. Construción 6,4 7,4 6,9 6,2 6,6 6,2 5,6 6,2
      VEB. Servizos 4,3 4,0 4,6 2,9 2,9 2,8 3,0 3,0
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 6,8 6,5 5,0 3,2 3,8 3,1 2,5 3,5
         VEB. Información e comunicacións 11,3 6,1 4,9 1,4 2,2 3,2 1,3 -1,1
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 3,9 4,2 7,6 6,0 -0,5 6,9 9,9 7,7
         VEB. Actividades inmobiliarias 0,6 0,8 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,0
         VEB. Actividades profesionais 4,2 4,5 4,6 4,8 4,8 4,5 5,0 5,1
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 3,2 2,4 6,2 2,8 3,1 2,2 3,2 2,7
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 1,4 0,8 1,0 1,1 1,7 1,1 0,9 0,6
      Impostos netos sobre os produtos 1,9 3,0 2,3 4,6 3,6 5,2 4,8 4,7
      VEB. Servizos non de mercado 3,2 2,4 6,1 2,7 3,8 1,9 1,9 3,2
   Rendas                
      Remuneración dos asalariados (RA) 1,9 3,1 5,2 .. 4,7 5,0 4,6 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 6,0 6,1 4,7 .. 3,4 2,4 2,8 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 0,9 2,5 1,7 .. 4,1 4,9 3,4 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

28-02-2019
Compartir: