Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Estrutura Espazo=Galicia
  201620172017/IV20182018/I2018/II2018/III2018/IV
PIBpm 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   Demanda                
      Gasto en consumo final 80,9 79,8 79,5 79,7 79,6 79,4 80,0 79,8
         Gasto dos fogares e ISFLSF 60,1 59,2 59,1 59,4 59,2 59,3 59,5 59,5
         Gastos das AA.PP. 20,9 20,6 20,4 20,3 20,4 20,1 20,5 20,3
      Formación bruta de capital 16,2 16,3 16,4 16,7 16,5 16,7 16,8 16,9
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 97,1 96,1 95,9 96,5 96,1 96,1 96,8 96,8
      Exportación de bens e servizos 51,3 52,2 53,5 53,0 53,8 53,7 52,4 52,1
      Importación de bens e servizos 48,4 48,2 49,4 49,4 49,9 49,8 49,2 48,9
   Oferta (VEB)                
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8
      VEB. Industria 16,6 16,9 17,0 17,2 17,3 17,2 17,2 17,1
         VEB. Industria manufactureira 12,5 12,7 12,9 12,8 12,9 12,8 12,7 12,7
      VEB. Construción 6,3 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,7 6,7
      VEB. Servizos 63,1 62,8 62,7 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 22,7 23,2 23,1 23,1 23,1 23,0 23,1 23,1
         VEB. Información e comunicacións 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 3,2 3,2 3,2 3,3 3,1 3,3 3,3 3,3
         VEB. Actividades inmobiliarias 8,7 8,4 8,4 8,2 8,3 8,3 8,2 8,1
         VEB. Actividades profesionais 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 17,4 17,1 17,1 16,9 16,9 16,9 16,9 17,0
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 3,7 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4
      Impostos netos sobre os produtos 9,1 9,0 9,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1
      VEB. Servizos non de mercado 14,7 14,4 14,4 14,2 14,2 14,2 14,2 14,3
   Rendas                
      Remuneración dos asalariados (RA) 42,9 42,3 42,5 .. 42,6 42,7 42,6 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 47,3 48,1 47,9 .. 47,7 47,6 47,8 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 9,8 9,6 9,6 .. 9,7 9,7 9,7 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

28-02-2019
Compartir: