Catálogo de publicacións

Título: CONTABILIDADE TRIMESTRAL DE GALICIA 2º trimestre 2005
Descripción:  Neste documento preséntanse datos sobre a evolución dalgunhas das principais magnitudes macreoeconómicas da economía galega, así como, unha síntese da evolución da economía española e internacional, para observar as diferenzas e similitudes coa galega.
Tema:  Sistema de contas
Ano de edición: 2005
Formato: Folleto papel/en liña
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/html/gl/economicas/contas/Ctrimestral/Informe_2005_2t.pdf
Compartir: