Catálogo de publicacións

Título: CENTRAL DE BALANCES. INFORME ANUAL ECONÓMICO-FINANCEIRO DA EMPRESA GALEGA. ANO 2003
Descripción:  Nesta publicación preséntanse os informes económico-financeiros da empresa galega tomando como base a información de máis de 20.000 sociedades que presentan as súas contas nos rexistros mercantís no ano de referencia.
Tema:  Actividade empresarial
Ano de edición: 2005
Formato: Folleto papel/en liña
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/central_balances_2003.pdf
Compartir: