3801-03-OE05 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información das sociedades creadas, rexistradas durante o mes de referencia, así como das sociedades que amplían e reducen capital, desembolsan dividendos pasivos, suspensións de pagamentos e quebras, sociedades disoltas e extinguidas, transformacións de sociedades, escisións e fusións

Obxectivos informativos:

 • 3.8.01. Estrutura e caracterización do sector empresarial

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: sociedades mercantís que presentan os datos no Rexistro Mercantil de cada provincia

Variables de estudo: sociedades mercantís constituídas, sociedades mercantís que amplían capital, sociedades mercantís que reducen capital, sociedades mercantís que desembolsan dividendos pasivos, sociedades mercantís disoltas…

Variables de clasificación: forma xurídica da sociedade, CNAE, número de socios fundadores…

Periodicidade: 

 • regular: mensual

Procedencia da información

Orixe dos datos: rexistros administrativos.  

Transcrición dos datos do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil

Unidade estatística elemental: sociedade mercantil

Unidade informante: sociedade mercantil

Forma de cobertura: transcrición ou parte

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

201520162017
Grao de execución100100100
Calendario100100100
Oportunidade (TP1) estrutural---
Oportunidade (TP1) conxuntural---
Oportunidade (TP2) estrutural---
Oportunidade (TP2) conxuntural111
Retraso (TP3)000
Puntualidade (TP4)100100100
Relevancia (R1) 12
Ligazón única e exclusiva (AC1) tenten
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2019: 3801-03-OE05. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2018: 3801-03-OE05. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 3801-03-OE05. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 38-104. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: 38-104. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: 38-104. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: 38-104. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en implantación. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: