Enquisa de poboación activa (EPA)

Resumo de resultados 25/10/2018
Datos correspondentes ao terceiro trimestre de 2018

Introdución

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo da ampliación da mostra é permitir a análise da poboación galega, en relación coa actividade económica, cunha maior desagregación do que se viña facendo ata o momento. Como resultado deste convenio, a partir do terceiro trimestre de 2009 incorpórase á operación a mostra adicional recollida polo IGE, utilizando idéntica metodoloxía e o mesmo sistema de traballo de campo que o INE.

A finalidade principal da EPA é coñecer a actividade económica no relativo ao seu compoñente humano. Está orientada a dar datos das principais categorías poboacionais en relación co mercado de traballo (ocupados, parados, activos e inactivos) e a obter clasificacións destas categorías segundo diversas características. Tamén posibilita confeccionar series temporais homoxéneas de resultados.

Activos

No terceiro trimestre de 2018 a poboación galega de 16 ou máis anos situouse en 2.333.400 persoas, das cales 1.249.400 clasifícanse como activas, o que sitúa a taxa de actividade no 53,5%. Con respecto ao trimestre anterior, o número de activos e de activas diminúe en 1.400 persoas, mentres que a taxa de actividade diminúe 0,1 puntos respecto ao segundo trimestre de 2018.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2017, o número de persoas activas diminúe en 4.800 persoas e a taxa de actividade unha décima.

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Terceiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Por sexo, a taxa de actividade masculina aumenta catro décimas, ata situarse no 57,9%. A taxa de actividade feminina diminúe, pola contra, 0,6 puntos porcentuais, e sitúase no 49,5%.

Taxas de actividade segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2018
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación activa segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Ocupados

A ocupación aumenta en 20.700 persoas no terceiro trimestre de 2018 respecto á cifra do trimestre anterior e sitúase en 1.096.500 persoas ocupadas. A taxa de ocupación aumenta 0,9 puntos neste trimestre, ata o 47%.

Nos últimos doce meses o número de ocupados e de ocupadas aumentou en 24.000 persoas, o que supón unha suba do 2,2% en termos relativos.

Por sexo, neste trimestre incrementouse tanto a ocupación masculina como a feminina: o número de ocupados varóns aumentou en 15.500 persoas respecto ao segundo trimestre do ano 2018 e a ocupación das mulleres aumentou en 5.200 persoas. En termos de taxas, isto tradúcese nunha suba da taxa de ocupación masculina de 1,4 puntos e de 0,5 puntos a feminina.

Con respecto ao terceiro trimestre do ano 2017, o número de homes ocupados aumenta en 10.300 persoas (un 1,8%), mentres que o de mulleres ocupadas aumenta nun 2,7%.

Taxas de ocupación segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2018
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación ocupada segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Atendendo aos sectores de actividade económica (segundo a CNAE 2009), o número de persoas ocupadas neste trimestre aumenta na agricultura e pesca e nos servizos, e diminúe tanto na industria como na construción. No sector primario a ocupación aumenta en 6.100 persoas con respecto ao segundo trimestre de 2018; nos servizos, a ocupación aumenta en 18.200 persoas. Pola contra, o sector da construción rexistra unha diminución de 1.300 persoas na cifra de ocupación, e a industria de 2.400 traballadores e traballadoras menos.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2017, a ocupación diminúe na agricultura e pesca un 10,2% e na industria un 4,8%; pola contra, na construción a ocupación aumenta un 1,5% e nos servizos un 5,3%.

Poboación ocupada segundo sectores de actividade. Galicia. Terceiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Asalariados

En Galicia había 879.500 persoas asalariadas no terceiro trimestre de 2018, 644.100 con contrato indefinido e os 235.400 restantes con contrato temporal. Con respecto ao trimestre anterior rexístranse 11.100 asalariados e asalariadas máis con contrato indefinido, o que supón un incremento de 1,8 puntos en termos relativos. O número de persoas suxeitas a un contrato temporal aumenta tamén, neste caso en 3.100 efectivos (o que supón, en termos relativos, unha suba do 1,3% con respecto ao segundo trimestre de 2018). No que respecta á variación interanual, as persoas con contrato indefinido incrementáronse un 5,7% e as persoas con contrato temporal diminuíron un 1,3%.

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de persoas con contrato temporal sobre o total de asalariados e asalariadas, sitúase no 26,8%.

Poboación asalariada segundo tipo de contrato. Galicia. Terceiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Parados

No terceiro trimestre de 2018 en Galicia había 153.000 persoas en paro, 22.000 menos que no trimestre anterior. A taxa de paro diminúe 1,8 puntos e sitúase no 12,2%.

Con respecto ao terceiro trimestre do ano 2017, o número de parados e paradas diminúe en 28.700 persoas (un -15,8%) e a taxa de paro 2,3 puntos.

Por sexo, con respecto ao trimestre anterior, diminúe tanto o paro masculino coma o feminino: o número total de homes parados sitúase en 72.000 persoas (10.300 menos que hai tres meses) e o de mulleres é de 81.000 persoas (11.800 mulleres menos en paro). A taxa de paro masculina redúcese en 1,7 puntos porcentuais e a feminina en 1,8 puntos, situándose a primeira no 11,1% e a segunda no 13,4%.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino descende en 14.200 persoas (un 16,5% menos), e o volume de paradas en 14.600 persoas (un 15,3% menos que hai un ano).

Taxas de paro segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2018
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación parada segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fogares

No terceiro trimestre de 2018, o número de fogares nos que todos os seus membros activos están en paro diminúe en 7.600 unidades e sitúase en 53.000 fogares. Respecto ao terceiro trimestre de 2017, esta tipoloxía de fogares redúcese un 14,1%.

Pola súa banda, o número de fogares nos que todos os seus membros activos son ocupados aumenta en 16.500 unidades. O número de fogares nesta situación é de 607.000. En relación co mesmo trimestre do ano anterior hai 22.800 fogares máis nesta situación, o que supón unha suba do 3,9% en termos relativos.

Vivendas segundo a tipoloxía de actividade. Galicia. Terceiro trimestre de 2018
Miles de vivendas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación xuvenil

Dos 318.200 mozos e mozas galegos de entre 16 e 29 anos, 124.200 (o 39%) están ocupados, 38.800 (o 12,2%) parados e os 155.300 (o 48,8%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 39% no terceiro trimestre de 2018. Con respecto ao trimestre anterior aumenta 0,7 puntos; con respecto ao mesmo trimestre do ano 2017 diminúe, pola contra, 1,1 puntos.

A taxa de paro xuvenil sitúase no 23,8% neste trimestre; aumenta 0,6 puntos respecto ao trimestre anterior. En comparación co terceiro trimestre de 2017 diminuíu 1,2 puntos.

Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 a 29 anos. Galicia. Terceiro trimestre de 2018
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación de 16 a 29 anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Terceiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

No terceiro trimestre de 2018, o 77% dos ocupados e das ocupadas de entre 16 e 29 anos traballa a xornada completa. Con respecto ao segundo trimestre de 2018, esta cifra increméntase un 5,5%, mentres que o de mozos e mozas ocupados a xornada parcial diminúe en 3.000 persoas. Con respecto ao terceiro trimestre de 2017 diminúe tanto a ocupación xuvenil que traballa a xornada parcial (en 3.100 persoas), como a ocupación a xornada completa (en 1.400 persoas).

Poboación ocupada de 16 a 29 anos segundo o tipo de xornada. Galicia. Teceiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Dos 115.300 asalariados e asalariadas existentes neste trimestre de entre 16 e 29 anos, o 38,9% está vinculado á empresa por medio dun contrato indefinido. O número de mozos e mozas con contrato indefinido aumentou un 9,2% respecto ao trimestre anterior e un 12% respecto ao mesmo trimestre de 2017. O número de mozos e mozas asalariados con contrato temporal diminuíu un 1,1% respecto ao trimestre pasado e un 9,5% respecto ao terceiro trimestre de 2017.

A taxa de temporalidade para o colectivo dos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos sitúase no 61,1%.

Poboación asalariada de 16 a 29 anos segundo a duración do contrato. Galicia. Terceiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Grandes concellos

Se comparamos os datos dos sete grandes municipios galegos, observamos que Lugo e Santiago son os que presentaron as maiores taxas de ocupación (54,2% e 59,9%, respectivamente) no terceiro trimestre de 2018. Ferrol é o concello coa menor taxa de ocupación (41,1%). No referido ás taxas de paro, este trimestre Santiago é o concello de entre os sete grandes con menor valor (6,8%) e Ourense o que presenta a taxa de paro más elevada (15,9%).

Poboación segundo a relación coa actividade económica. Grandes municipios galegos. Terceiro trimestre de 2018
Miles de persoas

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Taxas de actividade, ocupación e paro. Grandes municipios galegos. Terceiro trimestre de 2018
Porcentaxes

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compartir: